Mrs. Komal Shah
Founder

Mr. Shah Chandraprakash
Developer

Mr. Shah Rajendraprasad
Co-Founder

Mr. Parbatbhai Bhatiya
Server Administrator